Energiaauditi koostamine

Energiaaudit on mõõtmistele ja kogutud andmetele tuginev analüüs, mis selgitab välja energiakasutuse sisekliima tagamisega hoones või selle eraldi kasutatavas osas, annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast, energiakadudest ning võimalikest meetmetest energia kokkuhoiuks ja sisekliima parandamiseks hoones. Energiaauditi aruanne kajastab eelkõige hoone seisukorra kirjeldust, tarbitavate ressursside hinda ja kogust iseloomustavaid andmeid, nende analüüsi ja selle põhjal tehtud järeldusi.

Energiaauditi läbiviimisel koostatakse hoone soojustehniline bilanss, kus elementide kaupa vaadatakse energiavajadusi hoone kütteks (kus soojus väljub läbi piirete ja ventilatsiooni) ja sooja tarbevee valmistamiseks. Hoone soojuskaod arvutatakse eraldi seintele, lagedele, põrandatele, ustele, akendele ja ventilatsioonile. Arvutustulemusi võrreldakse soojusmõõtjatega mõõdetud soojushulkadega.

Järeldusi tehes on lähtutud põhimõttest, et esmalt tuleb likvideerida avariiohtlikud olukorrad, seejärel tagada tervislik sisekliima ja ohutus ning alles siis energiatõhususe parandamine ja hoone kasutusea pikendamine. Viimasena saab välja tuua hoone esteetilisuse parandamise ning täiendavate mugavuste lisamise elanikele. Oluline osa on tasuvusarvutuste tegemine, mis näitab ära, kas ja milliseid töid on majaduslikult põhjendatud läbi viia, et saavutada optimaalne rahaline kokkuhoid hoone sisekliimat rikkumata.

Auditeerimise metoodiliseks aluseks on võetud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Tallinna Tehnikaülikooli poolt väljatöötatud energeetilise auditeerimise juhendmaterjal.

Energiaaudit võib olla eelduseks hoone renoveerimiseks vajaliku laenu taotlemisel.