Sisekliima uuringud

Sisekliima probleemidega pöördutakse spetsialistide poole alles olukorras, kus hones on tekkinud suured niiskuskahjustused või lausa hallitus, mis on loonud ebameeldiva sisekeskkonna ja elamise.

Probleemid võivad olla põhjustatud mitmetest teguritest, millest suurimaks ja tihedamini esinevaks võib lugeda vanade hoonete ventilatsioonisüteemide puudulikkusest või uute hoonete ventilatsiooni kinnikeeramisest. Süsteemi tööd mõjutavad ka näiteks sellised tegurid, nagu ilmastikuolud ja inimeste elutegevus.
Uuringute eesmärk on kontrollida ja võrrelda erinevate hoonete välispiirete niiskusrežiimi ja ruumide siseõhu parameetrite vastavust kehtivatele nõuetele ning aidata kaasa soojusenergia optimaalsele, tervislikule ning ökonoomsele kasutamisele. Võetakse vaatluse alla ka välispiirde niiskusrežiimi ja hoone energiatõhusust mõjutav sisekliima ning seda mõjutavad kütte- ja ventilatsioonisüsteemi toimivus. Uuringute tulemusel on võimalus luua seoseid sisekliima ning välispiirdes toimivuse vahel ning ka soojusenergia tarbimise vahel.

Sisekliima probleemidega pöördutakse spetsialistide poole alles olukorras, kus hoones on tekkinud suured niiskuskahjustused või lausa hallitus, mis on loonud ebameeldiva sisekeskkonna ja elamise.

Probleemid võivad olla põhjustatud mitmetest teguritest, millest suurimaks ja tihedamini esinevaks võib lugeda vanade hoonete ventilatsioonisüteemide puudulikkusest või uute hoonete ventilatsioonisüsteemi võimsuse vähendamisest kasutajate poolt. Süsteemi tööd mõjutavad ka näiteks sellised tegurid, nagu ilmastikuolud ja inimeste elutegevus.
Uuringute eesmärk on kontrollida ja ruumide siseõhu parameetrite vastavust kehtivatele nõuetele ning aidata kaasa soojusenergia optimaalsele, tervislikule ning ökonoomsele kasutamisele. Hoone energiatõhusust mõjutab sisekliima ning seda mõjutavad kütte- ja ventilatsioonisüsteemi toimivus.

Hoone siskliima on üldine mõiste, mille alla kuuluvad peamiselt õhu kvaliteeti iseloomustavad füüsikalised suurused mis on normeeritud vastavate standardite alusel. Sisekliima määravad tegurid: sisetemperatuur, õhu suhteline niiskus, õhu puhtus, müra tase, valgustus, kiirguspindade temperatuur. Siseõhu kvaliteedi hindamisele olulised tegurid on inimeste riietus, füüsiline aktiivsus, sugu, vanus ja ka tervislik seisund.
Peamiselt mõjutab siseõhu mugavustunnet temperatuur. Keskmiselt riietatud inimese jaoks on mugavaks temperatuuriks +22 °C, suvel kergema riietuse korral +25,5°C (EVS 839:2003; EVS-EN 15251:2007). Peale õhutemperatuuri mõjutab õhu kvaliteerti koos sisetemperatuuriga õhu suhteline niiskus. Kütteperioodil hinnatakse kvaliteetsemaks suhtelisel kuivemat õhku kui perioodi välisel ajal, kuna niiskustase on üheks näitajaks ventilatsiooni toimivuse hindamisel ja veeaur avaldab mõju piirdetarinditele. Mida kõrgem on veeauru sisaldus siseõhus seda suuremat ohtu ta välispiiretele avaldab. Veeauru liikumine läbi piirdetarindite võib põhjustada niiskuse kondenseerumise selles ning kahjustades jäädavalt seda.

Kõrge suhtelise õhu niiskuse tase korteris võib põhjustada ka jahedamatel pindadel nagu aknad kondenseerumise ning tekib hallituse tekke oht, mis otseselt kahjustab ka inimeste tervist.

Sisekliima tervislikkuse oluliseks indikaatoriks on ka süsihappegaasi konsentratsioon õhus. CO2 konsentratsiooni alusel on võimalik hinnata ruumide ventileeritust ning konsentratsiooni tõusu järgi arvutada õhuvooluhulka ruumis.

Sisekliima parameetrite uurimine annab ülevaate hoone soojuslikust mugavusest ja tervislikkusest.